Vedtekter

Sunndal Kulturråd ble stiftet som «Sunndal sang. og musikkråd» 14. april 1988. Sang og musikkrådet skiftet senere navn til Sunndal Musikkråd, og i ekstraordinært årsmøte våren 2018 til Sunndal Kulturråd. 

Vedtekter

Herværende vedtekter ble enstemmig godkjent i Kulturrådets årsmøte 31.01.2019

§ 1 Formål

Sunndal Kulturråd skal fremme kulturen og kulturlivets interesser ved å:

a) Bidra til økt forståelse av kulturlivets og kulturens betydning for
livskvalitet, identitet, trivsel og folkehelse, samfunnsutvikling, verdiskaping, sysselsetting, næringsutvikling og inkludering.
b) Styrke kulturlivet organisatorisk med kursing og opplæring.
c) Tilrettelegge for samarbeid og informasjon om aktiviteter og arrangement.
d) Være et samla kulturliv sitt felles organ overfor Sunndal kommune, regionale og sentrale kulturinstanser.
e) Være aktiv i kommunens planarbeid innenfor kulturområdet.

§ 2 Medlemskap

2.1 Medlemskap i Sunndal Kulturråd er åpent for alle lag, grupper,
og enkeltpersoner som arbeider med eller for kultur.
2.2 Styret tar opp nye medlemmer etter søknad.

§ 3 Årsmøte

3.1 Årsmøtet er Kulturrådets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned

3.2 Årsmøtet er åpent for alle medlemmer med følgende
stemmerettigheter:
– Medlemslag og –organisasjoner har to stemmer hver
– Enkeltmedlemmer har en stemme, med unntak av enkeltmedlemmer som også er medlem i organisasjon som er representert i årsmøtet.

3.3 For å ha stemmerett i årsmøtet skal medlemskontingent være betalt.

3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
b) Godkjenning av fullmakter
c) Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive
protokoll
d) Årsberetning
e) Revidert regnskap
f) Innkomne saker
g) Godtgjørelse styreleder og styremedlemmer
h) Arbeidsplan, medlemskontingent og budsjett for neste driftsår.
i) Valg av:
– leder
– nestleder
– tre styremedlemmer
– to varamedlemmer
– to revisorer for ett år
– to medlemmer til valgkomite

3.5 Det kalles inn til ordinært årsmøte pr. e-post senest 4 uker før
møtedato.

3.6 Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende
senest 2 uker før møtedato.
Saker som er kommet inn i tide, skal behandles i årsmøtet.

3.7 Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest
en uke før årsmøtet.

3.8 Vedtak i alle saker og valg, med unntak av vedtektsendringer, gjøres
ved alminnelig flertall.

3.9 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig,
eller når minst 1/3 av medlemslagene krever det, og det innkalles
med minst en ukes varsel.

3.10 En valgkomite med to medlemmer tilrettelegger og leder valget.
Medlemmene velges for to år, skiftevis en og en medlem annet hvert
år. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 4 Styret

4.1 Styret skal arbeide etter lagets vedtekter, og etter de vedtak og
retningslinjer som årsmøtet fastsetter.
Videre skal styret

a) Forberede saker for årsmøtet
b) Iverksette årsmøtets vedtak
c) Behandle og følge opp aktuelle saker som kommer inn under formålsparagrafen
d) Være kontaktledd inn mot Sunndal kommune på vegne av kulturaktører
e) Være lokalt utøvende kontaktledd inn mot regionale og sentrale kulturorganisasjoner

4.2 Styrets medlemmer velges for to år – tre medlemmer i oddetallsår, og
to i partallsår.

4.3 Leder og nestleder velges særskilt, for øvrig konstituerer styret seg
selv.

4.4 Styret er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og leder
eller nestleder og minst to styremedlemmer er tilstede. Ved
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

4.5 Det skal føres protokoll fra styremøtene.

4.6 Sunndal Kulturråd skal ha styreansvarsforsikring.

§ 5 Utmelding

Eventuell utmelding fra Sunndal Kulturråd skal skje skriftlig til styret, som orienterer øvrige medlemmer om utmeldinger.

§6 Vedtektsendring

6.1 Forslag om vedtektsendringer må forelegges styret i god tid og
fremmes i innkalling til årsmøtet.
6.2 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 7 Oppløsning

7.1 Forslag om oppløsning av kulturrådet må behandles og vedtas i
ordinært årsmøte med minst ¾ stemmeflertall.

7.2 Vedtak om oppløsning må bekreftes av et ekstraordinært årsmøte
avholdt innen 3 måneder etter det ordinære, og med samme krav til
stemmeflertall.

7.3 Dersom Sunndal Kulturråd oppløses, oppbevares aktiva og
protokoll av Sunndal kommune i 10 år, og skal i denne perioden
stilles til disposisjon dersom Kulturrådet re-startes. Dersom re-start ikke forsøkes, skal eventuelle aktiva deles likt mellom de organisasjoner som var medlemmer ved oppløsning.
Protokoll tas vare på enten av bibliotekets lokalsamling, eller
Leikvin Bygdemuseum.